ในวันศุกร์ ที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 13.00 – 15.30 น.
โรงเรียนสุวรรณวงศ์  กำหนดจัดประชุมแนะแนวผู้ปกครองนักเรียนห้อง E – Booster ขึ้น เพื่อให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอน  ตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริมนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์   ในการเลี้ยงลูกให้เก่งภาษาอังกฤษ ในชีวิตประจำวัน