เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาสูติบัตร

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป

4.สำเนาบัตรประชาชน บิดา-มารดา อย่างละ 1 ฉบับ

5.วันที่สมัครให้พาเด็กมาด้วย