รายละเอียด วันเปิดเรียน  ป.5 – ป.6

Ø นักเรียนชั้น ป.4 ขึ้น ป.5 และนักเรียนชั้น ป.5 ขึ้น ป.6 ให้ไปรอคุณครูที่ห้องเรียนเดิม

Ø นักเรียนใหม่ให้รายงานตัวที่ F ห้องบัวหลวง

Ø นักเรียน ย้ายเข้าเรียนชั้นเรียนใหม่หลังจากเข้าแถว  เวลา 08.00 น.

Ø วันที่ 23 เม.ย. – 8 พ.ค. 61 เลิกเรียนเวลา 16.00 น. (ผู้ปกครองรับตรงเวลา)

Ø รับนักเรียนสายได้ไม่เกิน 17.00 น. หลังจากนี้ไม่มีครูเวรดูแลนักเรียน

Ø วันที่ 24 เม.ย.61 ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นที่ห้องเวลา 07.15 – 08.00 น.

หมายเหตุ    **จัดตารางเรียน 5 วิชาหลักทุกวัน      (คณิต , ไทย , สังคม -ประวัติ , วิทย์ , อังกฤษ)

**วันที่ 1 พ.ค. 61  (ป.5 – ป.6 ปิด)

                      **เริ่มเรียนพิเศษวันที่ 14 พ.ค.61 (เลิกเรียนพิเศษเวลา 17.30 น.)