วิสัยทัศน์โรงเรียน
     โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้นักเรียนเป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติสืบไป

พันธกิจ
1) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี เพื่อส่งเสริมบุคลิกภาพที่ดี
2) จัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนตามความถนัด และความสนใจ เพื่อให้มีทักษะในความถนัด และความสนใจเป็น   พื้นฐานที่จะนำไปใช้ในการศึกษาระดับที่สูงขึ้น
3) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
4) ส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
5) จัดการศึกษารวมทั้งจัดการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ มีความรู้ พัฒนาตนเองได้เต็มศักยภาพ
6) จัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทันกับ การเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางการศึกษา
7) จัดบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้
8) ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
9) พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถในการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ และสำนึกในหน้าที่ความรับผิดชอบตามระบอบประชาธิปไตย
10)  พัฒนาสื่อ และแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา และภูมิปัญญาในท้องถิ่นให้สอดคล้องกับการจัดกิจกรรมในโรงเรียน
11)  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน ในการพัฒนาการศึกษา

เป้าหมายของโรงเรียน
     จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียนทุกคน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุวรรณวงศ์
     นักเรียนโรงเรียนสุวรรณวงศ์เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
     โรงเรียนเน้นให้นักเรียนอ่านเก่ง