กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำ หนังสือ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก The Royal Coronation Ceremony ในรูปแบบของ E-Book ให้ผู้ที่สนใจ สามารถดาวน์โหลดได้ฟรี ผ่านทาง ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ กระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งมีเนื้อหา และข้อมูลเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่น่าสนใจให้อ่าน ทั้งแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
โดยจะมีให้ดาวน์โหลดได้ทั้งหมด 4 เล่มด้วยกันคือ
1. ประมวลบทความ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จัดทำโดยกรมศิลปากร สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ เป็นการรวบรวมบทความเกี่ยวกับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่ครั้งโบราณกาล
2. ประมวลองค์ความรู้พระราชพิธีบรมราชาภิเษก มีรายละเอียดขั้นตอน สถานที่ในการประกอบพระราชพิธี ฯลฯ รวมถึงคำศัพท์สำคัญต่างๆ
3. หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาไทย เนื้อหาข้อมูลความเป็นมาของพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ตั้งแต่โบราณกาล ลำดับขั้นตอนการเตรียมการพระราชพิธี การประกอบพระราชพิธี ฯลฯ
4. The Royal Coronation Ceremony จะเป็น หนังสือพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ฉบับภาษาอังกฤษ
สามารถดาวน์โหลด หนังสือ E-Book ได้ที่เว็บไซต์