โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในระดับประถมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ (Child Center) และสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษ โดยเน้นเป็นวิชาหลัก เช่นเดียวกับวิชาภาษาไทยและคณิตศาสตร์ จัดกระบวนการเรียนการสอน และวัดผลประเมินผลให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และความต้องการของชุมชน เน้นการดูแลเอาใจใส่รายบุคคล

ในระดับอนุบาล จัดประสบการณ์เรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธสักราช 2556  เน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาในโครงการ English Program และ Chinese Program สอนเสริม วิชาคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต รวมทั้งส่งเสริมความสามารถและความถนัด ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ มีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย