รับสมัครนักเรียนใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

หลักฐานในการสมัคร

1.สำเนาทะเบียนบ้าน นักเรียน บิดา มารดา    1  ฉบับ

2.สำเนาสูติบัตรนักเรียน   1  ฉบับ

3.สำเนาบัตรประชาชน  บิดา  มารดา  1 ฉบับ

4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว  จำนวน  3  รูป

นำนักเรียนมาด้วยในวันสมัครเรียน