สุวรรณวงศ์ยิ่งใหญ่เกรียงไกรในวิทยา       ลือนามนานมา   เชิดชูศักดิ์ศรี
เกียรติศักดิ์   เรารักยิ่งชีวี น้องพี่    สามัคคี    ร่วมพัฒนา
วิชาการเด่น   เราเน้นเรื่องวินัย มีน้ำใจนักกีฬา    กล้าแกร่ง    จิตแจ่มใส
ชาติ   ศาสน์    กษัตริย์ภักดีด้วยดวงใจ ใฝ่รู้    คุณธรรมก้าวไกล    มั่นในอุดมการณ์
ม่วงขาว    ถิ่นนี้    มีสง่า สุวรรณวงศ์ เราศรัทธา เราภูมิใจ
สุวรรณวงศ์ ยืนยงตลอดไป อยู่คู่แดนไทย ตราบนิจนิรันดร์