ประวัติ-ที่ตั้ง
 
 
โรงเรียนสุวรรณวงศ์ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2522 เปิดสอนระดับอนุบาล - ประถมศึกษา ตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีที่ผ่านมา โรงเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ที่จะพัฒนานักเรียนให้เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข จนได้รับการยอมรับจากสังคมว่า เป็นโรงเรียนชั้นหนึ่งของอำเภอหาดใหญ่

ปัจจุบันโรงเรียนมีเนื้อที่ประมาณ 6 ไร่ มีอาคารเรียน 6 หลัง แยกเป็นฝั่งประถม และฝั่งอนุบาล มีห้องเรียนที่โปร่ง โล่งสบาย อากาศถ่ายเทสะดวก มีห้องประกอบครบครัน เช่น ห้องสมุด ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องศิลปะ ห้องนาฏศิลป์ ห้องศูนย์สื่อ และห้อง Happy Room มีบุคลากรครูที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์การสอนมานานปี

จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ ในระดับอนุบาลเน้นการเตรียมความพร้อมด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ระดับประถมศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
(Child Center) นักเรียนได้เรียนภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับครูเจ้าของภาษาในโครงการ English Program และ Chinese Program สอนเสริม วิชาคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต

รวมทั้งส่งเสริมความสามารถและความถนัด ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ นาฏศิลป์ มีผลงานที่ได้รับรางวัลมากมาย


ระดับชั้นที่เปิดสอน
ระดับเตรียมอนุบาล รับนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 2.3-3 ขวบ
ระดับอนุบาล รับนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 3-5 ขวบ
ระดับประถมศึกษา รับนักเรียน ชาย-หญิง อายุ 6 ขวบขึ้นไป(ผ่านเกณฑ์การเรียนชั้นอนุบาล)

การรับสมัคร
ภาคเรียนที่ 1 เปิดรับสมัครนักเรียนอนุบาล ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป
เปิดรับสมัครนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 เดือนกุมภาพันธ์
กาคเรียนที่ 2 เปิดรับสมัครนักเรียน ตั้งแต่เดือนกันยายน เป็นต้นไป
 
ปรัชญาโรงเรียน

ร่าเริงแจ่มใส กายใจพัฒนา
วิชาเด่นเน้นคุณธรรม
ร่าเริงแจ่มใส หมายถึง นักเรียนมีอารมณ์ดี ร่าเริง เข้ากับครู เพื่อน ๆ และบุคคลทั่วไปได้ดี
มีความสุขในสังคม
กายใจพัฒนา หมายถึง นักเรียนมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ สุขภาพจิตใจสมบูรณ์ มีบุคลิกภาพดี ปรับตัวและแก้ปัญหาได้ดี
วิชาเด่น หมายถึง นักเรียนเก่งเรียน เก่งคิด และเก่งทำงาน
เน้นคุณธรรม หมายถึง นักเรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์

วิสัยทัศน์โรงเรียน
โรงเรียนจะพัฒนานักเรียนทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา ให้นักเรียน
เป็นคนเก่ง เป็นคนดี และมีความสุข เพื่อจะได้เติบโตขึ้นเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพ เป็นกำลังสำคัญของสังคมและประเทศชาติสืบไป

เป้าหมายของโรงเรียน
จัดการศึกษาที่มีคุณภาพแก่ผู้เรียนทุกคน ให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพ
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ เป็นคนเก่ง คนดี และมีความสุข

อัตลักษณ์ของโรงเรียนสุวรรณวงศ์
นักเรียนโรงเรียนสุวรรณวงศ์เป็นผู้มีความสามารถทางวิชาการ

เอกลักษณ์ของโรงเรียน
โรงเรียนเน้นให้นักเรียนอ่านเก่ง

สัญลักษณ์ของโรงเรียน ตัวอักษร อ.ส.ว.
เรียงร้อยกันเป็นรูปดอกบัวหลวง

สีประจำโรงเรียน ม่วง - ขาว

อักษรย่อของโรงเรียน ส.ว.

ดอกไม้ประจำโรงเรียน ดอกเฟื่องฟ้า
แผนที่ของโรงเรียน
 
 

เขียนโดยadmin เมื่อ June 21 2011 04:59:0419233 อ่านแล้ว - ปริ้นท์
โรงเรียนสุวรรณวงศ์ : 180/1 ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
Tel. 074-342222, 342333
Fax. 074-343093 © 2005-2014 Suwanwong.ac.th All Rights Reserved.
เช็คเมล์เฉพาะเจ้าของเว็บไซต์ school@suwanwong.ac.th © 2008-2014 ออกแบบเว็บไซต์ สนับสนุนและพัฒนาดูแลโดย Ns Design (เอ็นเอสดีไซน์) Web Design by) : ออกแบบเว็บไซต์, รับทำเว็บ, รับทำเวบ, รับทำเว็บไซต์, รับทำ seo